2019. március 20.

Igazgató − Karcagi Kutatóintézet


Munkavégzés helye: DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Karcagi Kutatóintézet

igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2017.augusztus 1-től 2020. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Kisújszállási út 166.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az AKIT Karcagi Kutatóintézet vezetése a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban meghatározottak szerint; az AKIT tudományos főigazgatójának irányításával koordinálja a Karcagi Kutatóintézet kutatási, szaktanácsadási és termelési tevékenységét;  részvétel a DE AKIT bizottságainak, testületeinek munkájában;

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, agrármérnök oklevél,
 • Phd oklevél
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • vezetői megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll
 • vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • jó szervezési-vezetési készség,
 • igazolt agrár szakterületi kutatási tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, szakmai tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét
 • a szervezeti egység vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseket
 • részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolatait
 • minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi utca 138. C ép. II/204. két példányban az AKIT tudományos főigazgatójának). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/2920-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: igazgató. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • DE AKIT honlapja - 2017. március 10.
 • Debreceni Egyetem honlapja - 2017. március 10.
 • DE hirdetőtáblája - 2017. március 10.


Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385