2019. október 22.

Közzétételi listák

A közérdekű adatok nyilvánossága és megismerhetősége Magyarország Alaptörvényében biztosított, az Alaptörvényből közvetlenül is fakadó alapvető jog. Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése értelmében „Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.”  

Az Alaptörvényben foglalt jog érvényesülése és érvényesítése érdekében az Országgyűlés elfogadta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.), melynek értelmében „a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.”

Közérdekű adat fogalma alatt az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adatot értjük.

Mindezek alapján a közérdekű adat tartalmi elemei:

  • az a feladat, tevékenység, amelyre tekintettel az adatkezelő közérdekű adat adatkezelőjének számít,
  • az adat az így meghatározott szerv (személy) kezelésében van és a szerv (személy) tevékenységére vonatkozik vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett,
  • az adat nem személyes adat, vagy ha személyes adat, akkor közérdekből nyilvános adatnak számít.

Közérdekből nyilvános adat alatt a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adatot értjük, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek, vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. A közérdekű adatok megismerésének részletes szabályait megtekintheti itt

Az Infotv. alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat a Debreceni Egyetem az internetes honlapján teszi hozzáférhetővé a nyilvánosság számára, díjmentesen.

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385