2020. január 24., péntek

Mesterképzés (MA, MSc)


Szak neveKörnyezetgazdálkodási agrármérnöki
TípusaMesterképzés
TantervLetöltés
Leírás1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: – végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) – szakképzettség: okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök – a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agricultural Engineer in Environmental Management

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki alapképzési szak.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 12 – 32 kredit;

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 22 – 42 kredit;

6.3. A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20 – 40 kredit;

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan környezetgazdálkodási agrármérnökök képzése, akik megszerzett természettudományi és környezettudományi ismereteik birtokában alkalmasak a szakterületüknek megfelelő termelési folyamatok, illetőleg minőségbiztosítási szolgáltatások irányítási feladatainak ellátására és azok felügyeletére, a mezőgazdaság és a környezet széles értelmű kapcsolatrendszerének figyelembevételével. Alkalmasak vezetői, illetve kutatói munkakörök betöltésére, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: – a legkorszerűbb termesztéstechnológiai ismereteket, – a mezőgazdasági termelés természettudományos alapjait, – a mezőgazdasági termelés és környezet viszonyát, – a természetes környezet megóvásának alapelveit, – az egészséges, magas biológiai értékű termékek előállításának alapjait, – környezetvédelmi előírásokat, – a fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság műszaki-technológiai fejlesztés alapelveit.   b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: – önálló, környezetszemléletű gazdálkodásra, korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazására, fejlesztésére, – agrár és környezetvédelmi szakigazgatási alap- és irányítói feladatok ellátására, – megfelelő gyakorlat megszerzése után a regionális és határokon átnyúló agrár és környezeti konfliktusok kezelésére, megoldási javaslatok kidolgozására és kivitelezésre, – agro-ökológiai potenciál különböző léptékű felmérésére és fenntartható kezelésére a térségi, települési és birtok szintű tervezési folyamatokban, – természetes biológiai alapú környezetvédelmi technológiák tervezésére, fejlesztésére, kivitelezésére és ellenőrzésére, – vállalatok környezetirányítási rendszerének tervezésére, – települési környezetgazdálkodási, hulladékgazdálkodási feladatok tervezésére, irányítására, – az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok térségi, települési és birtok szintű adaptációjára, tervezésére, valamint szaktanácsadásra, ellenőrzésre.   c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:   – önálló munkára való alkalmasság, – javaslatainak megfelelő szintű indoklására, verbális és írott előadásra való képesség, – kreativitás, – minőségi agrártermékek létrehozása iránti elkötelezettség, – a környezet megóvását szem előtt tartó agrármérnöki szemlélet, – mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek, – szakmai felelősségtudat, – szakmai továbbképzés iránti igény, – alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges kötelező alapozó ismeretkörök 12 - 32 kredit: multidiszciplináris természettudományos ismeretek (a környezettudomány fizikai, biokémiai, biológiai ismeretkörei); gazdasági és humán tudományi ismeretek (szakigazgatási ismeretek, szociológia, vezetési ismeretek); tudományos kutatás-módszertani, elemzési és közlési ismeretek (környezet és agrártudományi kutatásmódszertan, tudományos közléstan).

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 22 - 42 kredit: gazdálkodás (erőforrás-gazdálkodás, fenntartható mezőgazdasági rendszerek és technológiák); védelem (környezeti elemek és folyamatok felmérése, értékelése és védelme, környezeti méréstechnika, ökotoxikológia, környezettechnológia, természetvédelem); fejlesztés-tervezés (rendszerelmélet, területi tervezés, műszaki ismeretek, földhasználat, vízkészlet- és tájgazdálkodás, környezetminőség, környezeti és térinformatika); társadalmi-gazdasági ismeretek (környezetfilozófia, agrár- és környezetpolitika, környezet-gazdaságtan, környezeti jog).

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 50-70 kredit: differenciált szakmai ismeretek 20 - 40 kredit: az agrár-környezetgazdálkodás, a környezet- és tájvédelem, a környezettervezés ismeretkörei; diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.


11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági-gazdálkodási ismeretek, műszaki ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze meg.

Felhasználónév / jelszó:
**
Keresendő kifejezés:
  


«2020. január»
HKSzeCsPSzoV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma - Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.¤ 4015 Debrecen, Pf. 36. ¤ Telefon: (+36 52)-508-444; Dékáni Hivatal (+36 52)-508-412 ¤ Fax: (+36 52)-486-292
Email: