2020. január 24., péntek

Mesterképzés (MA, MSc)


Szak neveAgrármérnöki levelező
TípusaMesterképzés
TantervLetöltés
Leírás

1. A mesterképzési szak megnevezése: agrármérnöki
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
 • szakképzettség: okleveles agrármérnök
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agricultural Engineer

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, élelmiszermérnöki, vadgazda mérnöki szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15 – 28 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 39 – 56 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: minimálisan 15 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles agrármérnökök képzése, akik képesek a mesterszakon elsajátított mezőgazdasági, természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alapismeretek szintetizáló alkalmazására az agrártudományok területén. A végzettek alkalmasak a szakterületen folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra, valamint doktori (PhD) képzésben és szakirányú továbbképzésben történő részvételre.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek: 71

 • növénytudományi, állattudományi, gazdasági és humán, valamint környezet és minőségbiztosítási ismeretek,
 • a szakma gyakorlásához szükséges természettudományi, műszaki, technológiai, társadalomtudományi és gazdasági ismeretek,
 • a mezőgazdasági termeléssel, technológiákkal, az élelmiszer-alapanyag előállítással kapcsolatos ismeretek,
 • a növénytermesztés, állattenyésztés és az élelmiszeralapanyag–előállítás etikai vonatkozásai,
 • a fenntartható gazdálkodás és minőségbiztosítás, valamint a vidékfejlesztés alapelveinek ismeretei;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • az agrárgazdaságban és a kapcsolódó területeken zajló termelő folyamatok, illetve minőségbiztosítási vagy mérnöki szolgáltatás irányítási feladatainak ellátására és azok felügyeletére,
 • az agrártudományokon belül választott, speciális terület alkotó művelésére, az
 • ok-okozati összefüggések felismerésére, felhasználására és továbbfejlesztésére,
 • a szakterület problémáinak felismerésére, érdemi és használható megoldások kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,
 • az agrártudományok területén folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra,
 • pályázati tevékenység menedzselésére,
 • termelési folyamatok végrehajtására, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására,
 • környezetvédelmi előírások betartására és érvényesítésére;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • problémafelismerő és -megoldó képesség,
 • kreativitás,
 • környezettel szembeni érzékenység,
 • környezetvédelmi előírások betartása,
 • mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek és készségek,
 • szakmai felelősségtudat,
 • szakmai továbbképzés iránti igény,
 • alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges kötelező alapozó ismeretkörök (15-28 kredit):
természettudományos és mérnöki alapismeretek: termelésélettan, alkalmazott növényfiziológia, alkalmazott biokémia, alkalmazott genetika, alkalmazott talajtan.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 39-56 kredit: 72
növénytudományi ismeretek: integrált szántóföldi növénytermesztés, integrált kertészeti termesztés, növényi biotechnológia, tápanyag-gazdálkodás és öntözéses gazdálkodás, termelésszervezés; állattudományi ismeretek: populációgenetika és szaporításbiológia, tenyésztésszervezés, takarmánygazdálkodás, állati termékminősítés; gazdasági és humán ismeretek: marketing, ágazati ökonómia, vállalkozás- és project menedzsment, vezetési ismeretek; környezet és minőségbiztosítási ismeretek: minőségbiztosítás, környezet- és tájgazdálkodás.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 15 kredit kommunikáció, logisztika, kutatásmódszertan, idegen nyelven szakmai kommunikációs készség.
8.4. A diplomamunka elkészítéséhez és megvédéséhez szükséges szakspecifikus tárgykörök: minimálisan 6 kredit.
8.5. Diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi, műszaki, társadalomtudományi, valamint növénytermesztési, állattenyésztési, gazdasági ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.


Felhasználónév / jelszó:
**
Keresendő kifejezés:
  


«2020. január»
HKSzeCsPSzoV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma - Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.¤ 4015 Debrecen, Pf. 36. ¤ Telefon: (+36 52)-508-444; Dékáni Hivatal (+36 52)-508-412 ¤ Fax: (+36 52)-486-292
Email: