2020. január 24., péntek

Mesterképzés (MA, MSc)


Szak neveÁllattenyésztő mérnöki magyar és angol nyelven
TípusaMesterképzés
TantervLetöltés
Leírás1. A mesterképzési szak megnevezése: állattenyésztő mérnöki (Animal Husbandry Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles állattenyésztő mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Animal Husbandry Engineer
3. Képzési terület: agrár
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az állattenyésztő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, vadgazda mérnöki alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: a növénytermesztő mérnöki, természetvédelmi mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, informatikus és szakigazgatási mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, élelmiszermérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, biológia, környezettan alapképzési szakok, valamint állatorvosi osztatlan, egységes mesterképzési szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10 – 20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30 – 54 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30 – 35 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles állattenyésztő mérnökök képzése, akik természettudományos, agrár-műszaki, élelmiszergazdasági, termék-feldolgozási és állattudományi ismereteik birtokában képesek az állatitermék-termelés, feldolgozás, értékesítés, szakmai feladatai megoldására, továbbá az állattenyésztés területén tervező, szintetizáló kutatási és innovációs tevékenység végzésére. A végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az állatitermék-termelés, feldolgozás, értékesítés elméletét és gyakorlatát,
- az állatitermék-előállítás minőségi, élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi előírásait, jogi és közgazdasági szabályozó rendszerét,
- az állattenyésztés természettudományi alapjait,
- az állatvédelem, és állat-egészségügyi igazgatás szabályait,
- a korszerű állattartási technológiákat,
- az állatjóléti előírásokat.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az állati termékek termelési, feldolgozási és értékesítési folyamatainak tervezésére, szervezésére és irányítására,
- az innovációs folyamatokban történő alkotó részvételre,
- új technológiák és módszerek kidolgozására és bevezetésére,
- a termelőüzem agroökológiai potenciáljához optimális megoldások kifejlesztésére és önálló megvalósítására,
- az állattenyésztési ágazatok technológiai változatainak kimunkálására,
- komplex technológiai rendszerek kidolgozására és azok adaptálására,
- a gazdasági állatfajok tenyésztő-nemesítő munkájának tervezésére, irányítására,
- az állattenyésztés, a kutatásfejlesztés és a szaktanácsadás koordinációjára,
- vidékfejlesztési feladatok ellátására,
- önálló kutatás végzésére a természettudomány és az agrártudomány területén.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- jó probléma-felismerési és megoldási készség,
- fejlesztői és tervezői szemlélet,
- szervezőképesség,
- rendszerszerű, kreatív gondolkodásmód,
- motiváltság az ismeretanyag folyamatos bővítésére, az új ismeretek alkalmazására, az ökológiai szemlélet fejlesztésére,
- önálló munkavégzésre való alkalmasság,
- szakmai véleményalkotás és annak hatékony kommunikálása,
- információ-felhasználási, -elemző és döntéshozatali képesség,
- környezettudatos magatartás,
- a környezetvédelmi előírások betartatása,
- természet– és élőhelyvédelem iránti fogékonyság,
- szakmai felelősségtudat,
- alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges kötelező alapozó ismeretkörök 10-20 kredit:
alkalmazott genetika, termelés-élettan, biokémia, élelmiszerkémia;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 30-54 kredit:
takarmánygazdálkodás, takarmánynövény termesztés, gyephasznosítás, állattenyésztési biotechnológia, speciális állattenyésztés, tenyésztésszervezés-tenyésztési programok, legeltetéses állattartás, állattartási technológiák, szaporodásbiológia, járványvédelem, állatvédelem és állategészségügyi igazgatás, állattartó telepek tervezése, építése és üzemeltetése, tejfeldolgozás, húsfeldolgozás, élelmiszerminőség és -biztonság, ágazati ökonómia, élelmiszer- marketing, humánerőforrás management.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 30-35 kredit:
ökologikus állattenyésztés, állatfajok szaporításának speciális kérdései, állati termék minősítésének módszere, társ- és hobbiállat tenyésztése, haltenyésztés és akvarisztika, sportlótenyésztés-lovassportszervezés;
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi, természeti erőforrások, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági és gazdálkodási ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.


Felhasználónév / jelszó:
**
Keresendő kifejezés:
  


«2020. január»
HKSzeCsPSzoV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma - Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.¤ 4015 Debrecen, Pf. 36. ¤ Telefon: (+36 52)-508-444; Dékáni Hivatal (+36 52)-508-412 ¤ Fax: (+36 52)-486-292
Email: