2020. január 24., péntek

Mesterképzés (MA, MSc)


Szak neveNövénytermesztő mérnöki (levelező)
TípusaMesterképzés
TantervLetöltés
Leírás1. A mesterképzési szak megnevezése: növénytermesztő mérnöki
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles növénytermesztő mérnök
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Crop Production Engineer
3. Képzési terület: agrár
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a növénytermesztő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, valamint a kertészmérnöki alapképzési szak. 4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: élelmiszermérnöki, erdőmérnöki, vadgazda mérnöki, állattenyésztő mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, mezőgazdasági gépészmérnöki, valamint a biológia alapképzési szak. 4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 19 – 37 kredit; 6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25 – 40 kredit;
6.3. A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 14 – 34 kredit;
226
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit; 6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit; 6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan növénytermesztő mérnökök képzése, akik széles természettudományi, termesztéstechnológiai, növényvédelmi, növénynemesítési és élelmiszergazdasági komplex ismeretekkel rendelkeznek. A végzett hallgatók a szántóföldi növények, elsősorban a gabonanövények, ipari- és olajnövények, takarmánynövények és energianövények termesztéséhez szükséges ismereteik birtokában alkalmasak a szántóföldi növénytermesztés szervezési és irányítási folyamatainak vezetésére. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
– a legkorszerűbb termesztéstechnológiai ismereteket,
– a növénytermesztés természettudományos alapjait,
– a növénytermesztés műszaki hátterét,
– az egészséges, magas biológiai értékű termékek előállításának módszerét,
– a gazdasági, humán, környezeti és minőségbiztosítási rendszereket,
– a fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság műszaki-technológiai fejlesztés alapelveit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– növénytermesztési projektek tudományos alapossággal történő önálló kidolgozására, koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére,
– korszerű termesztéstechnológiai és kutatási ismeretek adaptálására,
– a szakterület problémáinak felismerésére, használható megoldások kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,
– növénytermesztési szaktanácsadási feladatok ellátására,
– pályázati tevékenység menedzselésére,
– növénytermelési folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására,
– mezőgazdasági, vidékfejlesztési térségi és régiós szak- és közigazgatási feladatok ellátására,
– az adott tájra adaptálható környezetorientált növénytermesztési, agroökológiai és talajművelési technológiák tervezésére, irányítására, bemutató farmok és projektek létesítésére,
– a minőségi termék-előállítás biztonságát, ezáltal a piaci viszonyok harmóniáját fenntartó gazdasági társaságok, farmgazdaságok vezetésére.
227
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– problémafelismerő és -megoldó képesség,
– kreativitás,
– minőségi agrártermékek létrehozása iránti elkötelezettség,
– környezet megóvását szem előtt tartó növénytermesztő mérnöki szemlélet,
– mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek,
– szakmai felelősségtudat,
– szakmai továbbképzés iránti igény,
– alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges kötelező alapozó ismeretkörök 19 - 37 kredit:
termesztett növények élettana, szerves és biokémia, alkalmazott talajtan, mezőgazdasági informatika, mezőgazdasági mikrobiológia.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 25 - 40 kredit:
növénynemesítés, növénytermesztés, alkalmazkodó talajművelés, növényi biotechnológia, a szántóföldi növények betegségei, a szántóföldi növények kártevői, gyomirtás, integrált növényvédelem, gyepgazdálkodási rendszerek, szakigazgatási és vezetési ismeretek, jogi ismeretek, a növénytermesztés ökonómiája.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 44-64 kredit
differenciált szakmai ismeretek 14 - 34 kredit: a fajtaelismerés és vetőmag-minősítés jogi alapjai, növénynemesítés és fajtafenntartás, transzgénikus növények, vetőmag-feldolgozás, vetőmagvizsgálat, vetőmag-minősítés, ökológiai növénytermesztés, ökológiai növényvédelem, mezei és vizes élőhelyek fejlesztése, földminősítés, kutatásmódszertan, kommunikáció, élelmiszer-növények termesztésének higiéniája, növényi élelmiszerek toxikológiája, posztharveszt technológiák, logisztika, agrártörténet;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági-gazdálkodási ismeretek, műszaki ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze meg.

Felhasználónév / jelszó:
**
Keresendő kifejezés:
  


«2020. január»
HKSzeCsPSzoV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma - Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.¤ 4015 Debrecen, Pf. 36. ¤ Telefon: (+36 52)-508-444; Dékáni Hivatal (+36 52)-508-412 ¤ Fax: (+36 52)-486-292
Email: