2020. január 24., péntek

Mesterképzés (MA, MSc)


Szak neveKertészmérnöki
TípusaMesterképzés
TantervLetöltés
Leírás1. A mesterképzési szak megnevezése: kertészmérnöki

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles kertészmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Horticultural Engineer

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: kertészmérnöki alapképzési
szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető alapképzési szakok: élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási
agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, tájrendező és
kertépítő mérnöki, erdőmérnöki, biológia, informatikus és szakigazgatási mérnöki,
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá
azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20 - 26 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40 – 56 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 8 - 16 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6
kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles kertészmérnökök képzése, akik ismerik, és készség
szintjén használják a tudomány és a kertészeti gyakorlat legújabb eredményeit,
tájékozottak a szakma műveléséhez szükséges alap- és társadalomtudományokban, a
kertészeti ágazatban és az ahhoz kapcsolódó társágazatokban. A mesterszakon
megszerezhető ismeretek elsajátításának további célja, hogy a képzés Európában széles
körben felhasználható tudást adjon e speciális mezőgazdasági szakterület művelőinek. A
végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori, illetve szakirányú továbbképzés keretében
történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- növényföldrajzi, ökológiai és természetvédelmi,
- ökonómbotanikai,
- növényélettani és molekuláris genetikai,
- szaporodás és szaporításbiológiai,
- kertészet- és agrártörténeti,
- kertészeti üzemtani,
- jogi és közgazdasági,
- gyógynövénytani,
- faiskolai,
- gyümölcsészeti,
- szőlészeti-borászati,
- zöldségtermesztési,
- dísznövény és dendrológiai,
- növényvédelmi ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a kertészettudomány szakterületén a korszerű gyakorlati módszerek és
megoldások, valamint a fontosabb kutatási irányok és metodikák alkalmazására,
irányítói munkakör betöltésére, valamint önálló kutatás-fejlesztési feladatok
megoldására,
- a kertészeti növényekkel kapcsolatos interdiszciplináris komplex ismeretek
kreatív alkalmazására hazai, illetve európai uniós környezetben a termesztés és a
fenntartható környezetrendszerek és a természetvédelem területén,
- kutatási és fejlesztési programok, projektek kidolgozására és menedzselésére,
- az ismeretek átadására az oktatás és a szaktanácsadás területén,
- a kertészeti termelés, a kutatásfejlesztés és a szaktanácsadás koordinációjára,
- a kertészeti vertikumban és a kapcsolódó szakterületeken vezetési feladatok
ellátására a természettudományi, környezet- és természetvédelmi, technológiai és
gazdasági szempontok együttes figyelembevételével,
- önálló kutatás végzésére a természettudomány és az agrártudomány területén;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- képesség és készség a tudomány eszköztárával megoldható problémák
felismerésére, a problémák megoldási módjának meghatározására,
- a szakterülethez kapcsolódó tudományos munkák kritikus értékelése,
- magas szintű információ-feldolgozási és vitakészség,
- fejlesztői és tervezői szemlélet,
- koordinációs képesség,
- motiváltság az ismeretanyag folyamatos bővítésére, az új ismeretek
alkalmazására, az ökológiai szemlélet fejlesztésére,
- munkaterv és program készítésének és végrehajtásának képessége,
- önálló munkavégzésre való alkalmasság,
- kreativitás,
- szakmai véleményalkotás és annak hatékony kommunikálása,
- információ felhasználási és elemző képesség,
- környezettudatos magatartás,
- a környezetvédelmi előírások betartatása,
- természet- és élőhelyvédelem iránti fogékonyság,
- szakmai felelősségtudat,
- alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői
feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó
ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz
szükséges kötelező alapozó ismeretkörök 20-25 kredit:
természeti erőforrások, növényföldrajz-ökológia és természetvédelem, informatikai
rendszerek, növényélettani és molekuláris genetikai ismeretek, a kertészeti
növényvédelem biológiai alapjai, szaporításbiológia;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 40-56 kredit:
a kertészet kultúrtörténete, a kertészet üzemgazdaságtani és agrárjogi vonatkozásai,
gyógynövények kémiai diverzitása, a szőlőtermesztés biológiai és fitotechnikai
ismeretei, borászati szakismeretek, gyümölcsfajták komplex értékelése és használata,
talajnélküli zöldségtermesztés, dísznövények növekedésszabályozása, szaktanácsadás,
műszaki szakismeretek;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 8-16 kredit:
gyümölcsök és zöldségek táplálkozásbiológiai szerepe, speciális szőlészeti és
borászati témakörök, ökonómbotanika, különleges kertészeti fajok termesztése,
kísérletelemzési és értékelési módszerek, speciális minőségbiztosítási ismeretek;
diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény
tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási
törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84
kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi
ismeretek (20-30 kredit), természeti erőforrások alapképzési ismeretek (8-14 kredit),
mezőgazdasági ismeretek (20-30 kredit), gazdasági és gazdálkodási ismeretek (12-20
kredit).
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény
előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet - a felsorolt ismeretkörökben - a
hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint)
szerezze meg.

Felhasználónév / jelszó:
**
Keresendő kifejezés:
  


«2020. január»
HKSzeCsPSzoV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma - Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.¤ 4015 Debrecen, Pf. 36. ¤ Telefon: (+36 52)-508-444; Dékáni Hivatal (+36 52)-508-412 ¤ Fax: (+36 52)-486-292
Email: